ដោយមើលឃើញយុវជនជួបការលំបាកនិងធ្លាក់ទឹកចិត្តអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុន Daewoo Group ធ្លាប់បាននិយាយថា៖ ប្រវត្តិសាស្ត្រជារបស់អ្នកដែលហ៊ានសុបិន!

Posted Leave a commentPosted in មេរៀនអាជិវកម្ម

Kim Woo Choong បានបង្កើតបណ្តាញសកលសម្រាប់ Daewoo Group ព […]