ដោយមើលឃើញយុវជនជួបការលំបាកនិងធ្លាក់ទឹកចិត្តអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុន Daewoo Group ធ្លាប់បាននិយាយថា៖ ប្រវត្តិសាស្ត្រជារបស់អ្នកដែលហ៊ានសុបិន!

Posted Leave a commentPosted in មេរៀនអាជិវកម្ម

Kim Woo Choong បានបង្កើតបណ្តាញសកលសម្រាប់ Daewoo Group ព […]

អ្នកកើតនៅឆ្នាំ២០០០ រកបានប្រាក់ចំណូលបីដងនៃអ្នកកើតឆ្នាំមុនៗ, តើការចូលមហាវិទ្យាល័យគឺជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ?

Posted Leave a commentPosted in មេរៀនអាជិវកម្ម

ការចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យដើម្បីទទួលបានជោគជ័យគឺមិនមែនជានិយ […]

របៀបលក់នៅលើ Facebook ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដោយមិនចាំបាច់ចំណាយច្រើនទៅលើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Posted Leave a commentPosted in មេរៀនអាជិវកម្ម

កាប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណេតគឺកាន់តែកើនឡើងវាបានផ្លាស់ប្តូរទម្ល […]